Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi:

"Predávajúcim"
Martina Puszterová – Cukrárenská výroba Karamelka,
Na hrádzi 178/43, 851 10 Bratislava
IČO : 50 77 94 01, DIČ : 107 104 6900
tel : 0944 311 814
e-mail : karamelka@karamelka.sk
číslo účtu : SK1665000000000020561059
Nie som platca DPH.
 

a

"Kupujúcim"
Objednávateľ výrobkov (spotrebiteľ)
 

 

1. Spôsob objednania

1.1. Výrobky Kupujúci objednáva osobne alebo po telefonickom dohovore mailom.

         Oprávnenou osobou na preberanie objednávok je výhradne : Martina Puszterová  (zodpovedná vedúca)

1.2. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.3. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.4. Pri osobnom objedaní tovaru na prevádzke Predávajúceho sa vyplnípísomná objednávka (objednávkový formulár) za prítomnosti Kupujúceho, ktorému bude umožnené oboznámiť sa s obchodnými podmienkami, ktoré sú uložené k nahliadnutiu na prevádzke Predávajúceho. Táto písomná objednávka predstavuje kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

1.5. Postup pri objednaní tovaru elektronicky-mailom:

1.5.1 Kupujúci zašle Predávajúcemu po telefonickom dohovore vyplnený objednávkový formulár. V objednávkovom formulári uvedie požadované množstvo, pri tortách na želanie stručný popis.

1.5.2 Ak sa jedná o objednanie výrobkov s vopred vypočítateľnou konečnou cenou úhrady (zákusky a koláče), sa tento objednávkový formulár stáva elektronickou objednávkou, ktorá je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy. Zaslaním tohto formulára zároveň Kupujúci súhlasí aj s obchodnými podmienkami Cukrárenskej výroby Karamelka, ktoré sú k nahliadnutiu na webovej stránke Predávajúceho: www.karamelka.sk

1.5.3. Ak sa jedná o objednanie výrobkov, pri ktorých nie je vopred známa konečná cena úhrady (torty, výslužky), Predávajúci vypracuje a zašle Kupujúcemu cenovú ponuku, aj s uvedenou požadovanou sumou zaplatenia zálohy vopred. Ak Kupujúci vyjadrí svoj súhlas, zaslaním správy Predávajúcemu, o záväznom objednaní výrobkov v zmysle zaslanej cenovej ponuky, stáva sa táto správa elektronickou objednávkou, ktorá je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.Vyjadrením tohto súhlasu zároveň Kupujúci súhlasí aj s obchodnými podmienkami Cukrárenskej výroby Karamelka, ktoré sú k nahliadnu na webovej stránke Predávajúceho.

1.5.4. Ďalšie položky objednávky alebo ich zmena musí byť Kupujúcim zaslaná Predávajúcemu v novej doplňujúcej objednávke.

1.5.5. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká až na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky, ktorú Predávajúci zašle e-mailovou správou na adresu Kupujúceho po uhradení zálohy, ak je zo strany Predávajúceho požadovaná. Toto potvrdenie elektronickej objednávky musí obsahovať položky objednávkového formulára zaslaného Kupujúcim. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah potvrdenia elektronickej objednávky zaslanej Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu potvrdenia elektronickej objednávky, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy.

1.6. Pri každej objednávke Kupujúci uvedie

 • meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ
 • názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, váhu alebo veľkosť výrobkov
 • dojednanú cenu jednotlivých položiek objednávky
 • dátum vystavenia objednávky
 • termín vyzdvihnutia objednaného tovaru (deň, hodina)

1.7. Určenie množstva, váhy, veľkosti výrobkov pri objednávke

 • torty sa objednávajú podľa počtu porcií, ktoré z nej potrebujete vyrezať
 • zákusky a koláče sa objednávajú na minimálne množstvá a ich násobky, uvedené v cenníku
 • čajové a slané pečivo sa objednáva podľa váhy

1.8. Právo zmeny

Vyhradzujeme si právo zmeny v zdobení torty, resp. zmeny objednávky, ak ide o druh výrobku, ktorý obsahuje čerstvé ovocie, bylinky, živé kvety.

1.9. Nejedlé časti dekorácií

Torty zhotovené podľa želania zákazníka môžu obsahovať nejedlé časti, napr. výstuhy, floristické drôtiky, špajle a pod. Na tieto skutočnosti je vždy zákazník upozornený.

2. Termín objednania a termín vyzdvihnutia výrobkov

2.1. Objednávku je nutné realizovať s nasledovným predstihom (minimálny čas objednania výrobku) :

 • Torty klasické: 3 dni
 • Torty s figúrkami, fotooblátkami, poschodové, alebo netradičného tvaru a výzdoby: 10 dní
 • Zákusky: 5 dní
 • Väčšie objednávky: 14 dní

Možnosť realizácie objednávky v kratších termínoch je potrebné si vopred overiť telefonicky.

2.2. Predávajúci nemusí ani pri dodržaní uvedených termínov objednávku akceptovať z kapacitných možností prevádzky. Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, čiže zrušiť objednávku z dôvodov, ktoré nie sú ovplyvniteľné zo strany Predávajúceho (prerušenie dodávky energií alebo vody do prevádzky, nehody, živelné pohromy, práceneschopnosť a pod.). Predávajúci ihneď, ako sa vyskytnú uvedené dôvody,informuje Kupujúceho o zrušení alebo meškaní termínu vyzdvihnutia objednávky.

2.3. Súčasťou Objednávky je požadovaný termín vyzdvihnutia tovaru. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín vyzdvihnutia zo strany Predávajúceho je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho telefonicky informovať ihneď po zistení takejto situácie. V prípade predĺženia termínu vyzdvihnutia o viac ako 5 hodín oproti požadovanému termínu, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že tak urobí ihneď po obdržaní informácie o omeškaní termínu vyzdvihnutia. Toto právo sa nevzťahuje na predĺženie termínu vyzdvihnutia spôsobeného okolnosťami, ktoré nie sú ovplyvniteľné zo strany Predávajúceho (prerušenie dodávky energií alebo vody do prevádzky, nehody, živelné pohromy, práceneschopnosť a pod.).

3. Cena výrobkov aplatobné podmienky

3.1. Platby sa vykonávajú v hotovosti alebo v prípade zálohy aj prevodom na účet, v mene EUR. Cena výrobkov je stanovená cenníkom Predávajúceho. Platná celková cena objednávky bude vždy oznámená Kupujúcemu pri osobnom vypísaní objednávky na prevádzke, alebo pri zaslaní cenovej ponuky a následného potvrdenia elektronickej objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu dojednanej ceny výrobkov, ktoré si vyžadujú zdobenie podľa objednania Kupujúceho (tortové dekorácie, jedlé kvety, figúrky, živé kvety, čerstvé ovocie a pod.), a to do výšky 20 % z dojednanej celkovej ceny výrobku. Cena torty na želanie sa určuje individuálne, až po jej dokončení, podľa celkovej váhy neozdobenej torty, množstva a druhu výzdoby (ovocie, dekorácie, posypy) a časovej náročnosti jej zdobenia. Cena torty v objednávke je len približná.

3.2. Kupujúci pri osobnom prevzatí výrobkov uhrádza platbu len v hotovosti. V prípade vopred uhradenej zálohy, doplatenie konečnej celkovej sumy nie je možné zrealizovať prevodom na účet. Pri celkovej cene  objednávky presahujúcej sumu 30,00 €, si Predávajúci vyhradzuje právo požadovať zaplatenie zálohy v hotovosti (pri osobnom objednaní na prevádzke) alebo po dohode prevodom/vkladom na účet Predávajúceho (pri elektronickej objednávke). V prípade dohodnutej úhrady zálohy formou prevodu na účet, zašle Predávajúci Kupujúcemu zálohovú faktúru. Výšku zálohy určí Predávajúci po vzájomnej dohode s Kupujúcim, s prihliadnutím na celkovú výšku ceny objednaných výrobkov. Objednávka bude akceptovaná iba po zaplatení v hotovosti alebo zaslaní dojednanej zálohy na účet Predávajúceho, do termínu dojednaného medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade nedodržania termínu zaplatenia dojednanej zálohy, bude platiť, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo, čiže bude táto objednávka zrušená.

3.3. Vrátenie zálohy a zrušenie objednávky

3.3.1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od Kúpnej zmluvy, bez udania dôvodu, len do termínu minimálneho času objednania výrobku, ktorý je uvedený v bode 2.1. týchto Obchodným podmienok.Vrátenie zaplatenej zálohy po uvedenom termíne je možné len v prípade nevynaložených nákladov na plnení tejto objednávky zo strany Predávajúceho. V prípade, že sa na objednávke ešte nepracuje, je možné objednávku zrušiť. Inak objednávka zostáva v platnosti, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné.

3.3.2. V prípade, že Kupujúci zaplatil zálohu, bude mu táto čiastka vrátená v hotovosti pri osobnom zrušení objednávky na prevádzke, aleboprevedená späť na jeho účetv lehote 15-tich kalendárnych dní pri elektronickom zrušení objednávky (e-mailom).

3.3.3. Záloha bude vrátená aj pri zrušení objednávky, resp. odstúpení od Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho, z dôvodov uvedených v bode 2.2. týchto Obchodných podmienok, alebo pri odstúpení od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, z dôvodov uvedených v bode 2.3. týchto Obchodných podmienok.

3.3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

4. Prevzatie objednaných výrobkov

4.1. Kupujúci si prevezme tovar osobne v dohodnutom termíne na adrese prevádzky, ktorá je uvedená na objednávke. Pri preberaní výrobkov je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť objednávky. Pokiaľ objednávka nezodpovedá množstvom, váhou alebo vzhľadom výrobkov, Kupujúci je povinný tieto skutočnosti uviesť ihneď pri preberaní výrobkov. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

4.2. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. Po prevzatí objednávky nezodpovedáme za poškodenie výrobkov napr. zlou manipuláciou pri prevoze, zlým skladovaním a pod.

4.3. Prevoz objednaných výrobkov si Kupujúci po osobnom prevzatí na prevádzke zabezpečuje sám.  Predávajúci po dohode v prípade záujmu môže zabezpečiť dovoz výrobkov Kupujúcemu.

4.4. Pri neprevzatí výrobku v termíne určenom Kupujúcim, Predávajúci uskladní tovar vo svojej prevádzke najviac na 24 hodín po termíne vyzdvihnutia. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného Kupujúcim na prevzatie, Predávajúci právo záručnej doby uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po termíne vyzdvihnutia určeného Kupujúcim v objednávke. Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín , Predávajúci má právo tovar z dôvodu možného skazenia zneškodniť. Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.

4.5. Skladovanie

Torty a zákusky je nutné po prevzatí skladovať v krabici a v chlade, pri teplote do 5°C.

Cirkulácia vzduchu vchladničke, ako aj zmena teploty môžu mať za následok orosenie výrobkov, ak neboli zabalené v krabici. Čajové pečivo a slané pečivo je nutné skladovať v dodanom obale,v suchu pri teplote do 20°C.

5. Reklamácia výrobkov

Reklamačný poriadok

5.1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24 hodín od prevzatia tovaru. Po 24 hodinách právo reklamácie Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Do uvedených 24 hodín je Kupujúci povinný priniesť reklamovaný tovar na adresu prevádzky, kompletne vyplniť Reklamačný formulár a predložiť záručný doklad.

Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložený doklad o kúpe tovarualebo pokladničný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný doklad.

5.2. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

5.3. Pri reklamácii je Kupujúci povinný vrátiť celú tortu s maximálne jedným výrezom - ak Kupujúci zistí, že plnka je iná, ako si objednal, prípadne vykazuje iné nedostatky, ktoré chce reklamovať. Reklamované výrobky musia byť správne skladované a pri vrátení majú mať teplotu do 5°C.

5.4. Ostatné výrobky je nutné priniesť minimálne v 80% obsahu a taktiež s teplotou do 5°C.

5.5. Prevzatím predmetu kúpy Kupujúci prejavuje súhlas s výzorom, veľkosťou a množstvom tovaru.Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z týchto dôvodov.

5.6. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

5.7. V prípade osobného odberu je nutné tovar prevážať pri teplote min.5°C.Výrobky treba skladovať pri minimálnej teplote do 5°C.

5.8. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

5.9. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

5.10.Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári. Reklamácie prijímame osobne v prevádzke na ulici Na hrádzi 178/43,Bratislava.

5.11. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

5.12. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.

6. Súhlas s obchodnými podmienkami

Odovzdaním objednávky Predávajúcemu, Kupujúci potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho a reklamačným poriadkom, s ktorými sa pred vyplnením objednávky v plnej miere oboznámil.

7. Záverečné ustanovenia

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a Kupujúcisa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 02. 2019