Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

Cukrárenskej výroby Karamelka

                                                                             

 

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi:

 

"Obchodníkom" -  Martina Puszterová – Cukrárenská výroba Karamelka, (predávajúci)

                                 Na hrádzi 178/43, 851 10 Bratislava

                                 IČO : 50 77 94 01  , DIČ : 107 104 6900

                                 tel : 0944 311 814

                                 e-mail : karamelka@karamelka.sk 

                                 číslo účtu : SK6865000000003652282027 

                                 Nie som platca DPH.

a

"Spotrebiteľom" - Objednávateľ výrobkov, (kupujúci)

 

1.) Spôsob objednania

 

1.1. Výrobky Spotrebiteľ objednáva osobne alebo po telefonickom dohovore mailom.

Oprávnenou osobou na preberanie objednávok je výhradne : Martina Puszterová

                                                                                             (zodpovedná vedúca)

                                                                                             mail: karamelka@ karamelka.sk

                                                                                             mobil: +421 944 311 814

  

1.2. Všetky vzťahy medzi Spotrebiteľom (kupujúcim) a Obchodníkom (predávajúcim), ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak sa jedná o Spotrebiteľa, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy, neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Spotrebiteľa vo vzťahu k Obchodníkovi vyplývajú zo zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.3.  Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Obchodníka, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.4.  Postup pri objednaní tovaru, produktu na prevádzke Obchodníka ( zmluva uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti Obchodníka a Spotrebiteľa na mieste, ktoré je prevádzkovým priestorom Obchodníka):

1.4.1. Pri osobnom objednaní tovaru, produktu na prevádzke Obchodníka sa vyplní  písomná objednávka (objednávkový formulár) za prítomnosti Spotrebiteľa, ktorému bude umožnené oboznámiť sa s obchodnými podmienkami, podmienkami odstúpenia od zmluvy, reklamačnými podmienkami, ktoré sú uložené k nahliadnutiu na prevádzke Obchodníka. Táto písomná objednávka predstavuje spotrebiteľskú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obchodníkom a Spotrebiteľom.

1.4.2. Spotrebiteľovi bude pred uzatvorením zmluvy v prípade objednania tovarov predávaných na množstvo (výrobkov predávaných na kusové množstvo, so stanovenou hmotnosťou a zložením) oznámená celková predajná cena objednaného tovaru.

1.4.3. V prípade objednania produktov ( výrobkov, ktorých predajná cena je závislá od Spotrebiteľom zvoleného zloženia, celkového spôsobu spracovania a vzhľadu, zvolenej výzdoby, čiže ich cenu nie je  možné určiť vopred) bude Spotrebiteľovi oznámená predbežná celková predajná cena, ktorá sa môže líšiť od konečnej celkovej predajnej ceny.Spotrebiteľovi bude oznámený aj spôsob výpočtu konečnej celkovej predajnej ceny.

1.5. Postup pri objednaní tovaru na diaľku (telefonicky, elektronickou poštou-mailom): 

1.5.1 Spotrebiteľ oznámi (telefonicky, elektronickou poštou-mailom)  Obchodníkovi zámer objednať si zvolený tovar predávaný  na množstvo, alebo produkt, jeho zloženie, celkový spôsob spracovania, vzhľad a výzdobu.

1.5.2 Obchodník vypracuje písomnú cenovú ponuku so stanovenou celkovou predajnou cenou objednávaného tovaru. V prípade produktu (výrobku, ktorého cenu nie je možné určiť vopred,) obchodník vypracuje cenovú ponuku s predbežne vypočítanou celkovou predajnou cenou, ktorá sa môže líšiť od konečnej celkovej predajnej ceny, na túto skutočnosť upozorní Spotrebiteľa. Spotrebiteľovi oznámi aj spôsob výpočtu konečnej celkovej predajnej ceny.

1.5.3 Obchodník v cenovej ponuke uvedie v prípade splnenia nižšie uvedených platobných podmienok aj výšku požadovaného preddavku.

1.5.4. Obchodník elektronickou poštou zašle Spotrebiteľovi cenovú ponuku aj s povinnými prílohami : všeobecné obchodné podmienky Obchodníka,  poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

1.5.5. Ak Spotrebiteľ vyjadrí svoj súhlas so zaslanou cenovou ponukou, zaslaním správy Obchodníkovi, o záväznom objednaní výrobkov v zmysle zaslanej cenovej ponuky, stáva sa táto správa elektronickou objednávkou, ktorá je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. 

1.5.6. Ďalšie položky objednávky alebo ich zmena musí byť Spotrebiteľom zaslaná Obchodníkovi v novej doplňujúcej objednávke.

1.5.7. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú na diaľku medzi Obchodníkom a Spotrebiteľom až na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky, ktorú Obchodník zašle elektronickou poštou - mailovou správou na  adresu Spotrebiteľa po uhradení preddavku, ak je zo strany Obchodníka požadovaná.

1.6. Pri každej objednávke musí Spotrebiteľ uviesť

-  meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail; právnická osoba  a fyzická osoba-podnikateľ aj IČO, DIČ

-  názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, váhu alebo veľkosť výrobkov

-  termín vyzdvihnutia objednaného tovaru (deň, hodina)

1.7.  Určenie množstva, váhy, veľkosti výrobkov pri objednávke

  • torty sa objednávajú podľa počtu porcií, ktoré z nej potrebujete vyrezať
  • zákusky a koláče  sa objednávajú na minimálne množstvá a ich násobky, uvedené v cenníku
  • čajové a slané pečivo sa objednáva podľa váhy

 

1.8.  Právo zmeny

Vyhradzujeme si právo zmeny v zdobení torty, resp. zmeny objednávky, ak ide o druh výrobku, ktorý obsahuje čerstvé ovocie, bylinky, živé kvety.

 

 

 1.9. Nejedlé časti dekorácií

Torty zhotovené podľa želania zákazníka môžu obsahovať nejedlé časti, napr. výstuhy, floristické drôtiky, špajle a pod. Na tieto skutočnosti je vždy zákazník upozornený.

 

 

2.) Termín objednania a termín vyzdvihnutia výrobkov

 

2.1.   Objednávku je nutné realizovať s nasledovným predstihom (minimálny čas objednania výrobku) :

Torty klasické : 3 dni

Torty s figúrkami, fotooblátkami, poschodové, alebo netradičného tvaru a výzdoby : 7 dní

Zákusky : 3 dní

Väčšie objednávky : 7 dní

 

Možnosť realizácie objednávky v kratších termínoch je potrebné si vopred overiť telefonicky.

 

2.2. Obchodník nemusí ani pri dodržaní uvedených termínov objednávku akceptovať z kapacitných možností prevádzky. Obchodník má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, čiže zrušiť objednávku z dôvodov, ktoré nie sú ovplyvniteľné zo strany Obchodníka (prerušenie dodávky energií alebo vody do prevádzky, nehody, živelné pohromy, práceneschopnosť a pod.). Obchodník ihneď, ako sa vyskytnú uvedené dôvody,  informuje Spotrebiteľa o zrušení alebo meškaní termínu vyzdvihnutia objednávky.

2.3. Súčasťou Objednávky je požadovaný termín vyzdvihnutia tovaru. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín vyzdvihnutia zo strany Obchodníka je Obchodník povinný o tejto skutočnosti Spotrebiteľa telefonicky informovať ihneď po zistení takejto situácie. V prípade predĺženia termínu vyzdvihnutia o viac ako 5 hodín oproti požadovanému termínu, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že tak urobí ihneď po obdržaní informácie o omeškaní termínu vyzdvihnutia. Toto právo sa nevzťahuje na predĺženie termínu vyzdvihnutia spôsobeného okolnosťami, ktoré nie sú ovplyvniteľné zo strany Obchodníka (prerušenie dodávky energií alebo vody do prevádzky, nehody, živelné pohromy, práceneschopnosť a pod.).

 

3.)  Cena výrobkov a  platobné podmienky

 

3.1. Platby sa vykonávajú v hotovosti alebo v prípade zálohy aj prevodom na účet, v mene EUR. Cena výrobkov je stanovená cenníkom Obchodníka. Platná celková cena objednávky bude vždy oznámená Spotrebiteľovi pri osobnom vypísaní objednávky na prevádzke, alebo pri zaslaní cenovej ponuky a následného potvrdenia elektronickej objednávky. Obchodník si vyhradzuje právo na zmenu dojednanej ceny výrobkov, ktoré si vyžadujú zdobenie podľa objednania Spotrebiteľa ( tortové dekorácie, jedlé kvety, figúrky, živé kvety, čerstvé ovocie a pod. ), a to do výšky 10 % z dojednanej celkovej ceny výrobku. Cena torty na želanie sa určuje individuálne, až po jej dokončení, podľa celkovej váhy neozdobenej torty, množstva a druhu výzdoby (ovocie, dekorácie, posypy) a časovej náročnosti jej zdobenia. Cena torty v cenovej ponuke je predbežnou celkovou predajnou cenou.

 

3.2. Spotrebiteľ pri osobnom prevzatí výrobkov uhrádza platbu len v hotovosti. Pri celkovej cene objednávky presahujúcej sumu 100,-€, si Obchodník vyhradzuje právo požadovať zaplatenie preddavku v hotovosti ( pri osobnom objednaní na prevádzke) alebo po dohode prevodom/vkladom na účet Obchodníka (pri elektronickej objednávke). V prípade dohodnutej úhrady preddavku formou prevodu na účet, zašle Obchodník Spotrebiteľovi zálohovú faktúru. Výšku preddavku určí Obchodník po vzájomnej dohode so Spotrebiteľom, s prihliadnutím na celkovú výšku predajnej ceny objednaných výrobkov. Objednávka bude akceptovaná iba po zaplatení v hotovosti alebo zaslaní dojednaného preddavku na účet Obchodníka, do termínu dojednaného medzi Obchodníkom a Spotrebiteľom.

V prípade nedodržania termínu zaplatenia dojednaného preddavku, bude platiť, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo, čiže bude táto objednávka zrušená.

3.3.  Vrátenie preddavku a zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy

 

3.3.1. Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, bez udania dôvodu, len  do termínu minimálneho času objednania výrobku, ktorý je uvedený v bode 2.1. týchto Obchodným podmienok.  Vrátenie zaplateného preddavku po uvedenom termíne je možné len v prípade nevynaložených nákladov na plnení tejto objednávky zo strany Obchodníka. V prípade, že sa na objednávke ešte nepracuje, je možné objednávku zrušiť. Inak objednávka, spotrebiteľská kúpna zmluva zostáva v platnosti.

Odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu po prevzatí tovaru alebo produktu nie je možné pri dodaní tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru a tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze.

 

3.3.2. V prípade, že Spotrebiteľ zaplatil preddavok, bude mu táto čiastka vrátená rovnakým spôsobom, ako bola Obchodníkovi uhradená, v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení.

​​​​​​​

3.3.3. Preddavok bude vrátený aj pri zrušení objednávky, resp. odstúpení od Kúpnej zmluvy zo strany Obchodníka, z dôvodov uvedených v bode 2.2. týchto Obchodných podmienok,   alebo pri odstúpení od Kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa, z dôvodov uvedených v bode 2.3. týchto Obchodných podmienok.

 

3.3.4. Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Obchodník bude okamžite kontaktovať Spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

 

4.) Prevzatie objednaných výrobkov

 

 

4.1.  Spotrebiteľ si prevezme tovar osobne v dohodnutom termíne na adrese prevádzky, ktorá je uvedená na objednávke. Pri preberaní výrobkov je Spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť objednávky. Pokiaľ objednávka nezodpovedá množstvom, váhou alebo vzhľadom výrobkov, Spotrebiteľ je povinný tieto skutočnosti uviesť ihneď pri preberaní výrobkov. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 

4.2.   Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny. Obchodník je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na Spotrebiteľa. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Spotrebiteľa momentom prevzatia Spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom. Po prevzatí objednávky nezodpovedáme za poškodenie výrobkov napr. zlou manipuláciou pri prevoze, zlým skladovaním a pod.

 

4.3    Prevoz objednaných výrobkov si Spotrebiteľ po osobnom prevzatí na  prevádzke zabezpečuje sám. Obchodník po dohode v prípade záujmu môže zabezpečiť dovoz výrobkov Spotrebiteľovi.

4.4.  Pri neprevzatí výrobku v termíne určenom Spotrebiteľom, Obchodník uskladní tovar vo svojej prevádzke najviac na 24 hodín po termíne vyzdvihnutia. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného Spotrebiteľom na prevzatie, Obchodník právo záručnej doby uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po termíne vyzdvihnutia určeného Spotrebiteľom v objednávke. Ak si Spotrebiteľ neprevezme objednávku do 24 hodín , Obchodník má právo tovar z dôvodu možného skazenia zneškodniť. Spotrebiteľ nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.

 

 

4.5. Skladovanie  

Torty a zákusky je nutné po prevzatí skladovať v krabici a v chlade, pri teplote do 5°C.

Cirkulácia vzduchu v  chladničke, ako aj zmena teploty môžu mať za následok orosenie výrobkov, ak neboli zabalené v krabici. Čajové pečivo a slané pečivo je nutné skladovať v dodanom obale,v suchu pri teplote do 20°C.

 

 

5.)  Reklamácia výrobkov

 

Reklamačný poriadok

 

5.1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Obchodníka a úplne zaplatený, a to do 24 hodín od prevzatia tovaru. Po 24 hodinách právo reklamácie Spotrebiteľa zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Spotrebiteľovi. Do uvedených 24 hodín je Spotrebiteľ povinný priniesť reklamovaný tovar na adresu prevádzky, kompletne vyplniť Reklamačný formulár a predložiť záručný doklad.

Ku každému tovaru zakúpenému u Obchodníka je pri jeho dodaní Spotrebiteľovi priložený doklad o kúpe tovaru  alebo pokladničný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný doklad.

5.2.   Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

5.3.   Pri reklamácii je Spotrebiteľ povinný vrátiť celú tortu s maximálne jedným výrezom - ak Spotrebiteľ zistí, že plnka je iná, ako si objednal, prípadne vykazuje iné nedostatky, ktoré chce reklamovať. Reklamované výrobky musia byť správne skladované a pri vrátení majú mať teplotu do 5°C.

5.4.   Ostatné výrobky je nutné priniesť  minimálne v 80% obsahu a taktiež s teplotou do 5°C.

5.5.  Prevzatím predmetu kúpy Spotrebiteľ prejavuje súhlas s výzorom, veľkosťou a množstvom tovaru.  Obchodník neuzná prípadné neskoršie reklamácie z týchto dôvodov.

5.6.  Spotrebiteľ je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

5.7.   V prípade osobného odberu je nutné tovar prevážať pri teplote min. 5°C.  Výrobky treba skladovať pri minimálnej teplote do 5°C.

5.8.   Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

5.9.   Obchodník alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

5.10.  Obchodník vydá Spotrebiteľovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Obchodník vydá Spotrebiteľovi o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári. Reklamácie prijímame osobne v prevádzke na ulici Na hrádzi 178/43,  Bratislava.

5.11.   Pri neoprávnenej reklamácii je Spotrebiteľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

5.12. Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.

 

 

6) Poučenie o práve spotrebiteľa podať obchodníkovi žiadosť o nápravu

 

6.1. Spotrebiteľ má právo podať Obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi Spotrebiteľom a Obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa Spotrebiteľ domnieva, že Obchodník porušil iné práva Spotrebiteľa.

 

6.2. Subjektom príslušným na alternatívne riešenie sporov, ak Obchodník odpovedal zamietavo na žiadosť o nápravu podľa odseku 6.1., je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p.p.29, 827 99 Bratislava 27, webové sídlo: www.soi.sk, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk.

 

6.3. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Obchodník na žiadosť podľa odseku 6.1. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

 

7) Súhlas s obchodnými podmienkami

 

Vyplnením objednávkového formulára za súčasnej fyzickej prítomnosti Obchodníka a Spotrebiteľa na mieste, ktoré je prevádzkovým priestorom Obchodníka, alebo vyjadrením súhlasu so zaslanou cenovou ponukou spolu s vyššie uvedenými povinnými prílohami,  Spotrebiteľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Obchodníka a reklamačným poriadkom.

 

 

8)  Záverečné ustanovenia

 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Obchodník nezodpovedá Spotrebiteľovi za ušlý  zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Obchodníkom a Spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 108/2024 Z.z. v znení neskorších zmien, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a Spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 07. 2024